OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU obchod.cekul.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího Jan Cekul, se sídlem Krkonošská 185, 542 23 Mladé Buky  identifikační číslo: 612 42 811  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://obchod.cekul.cz/cs/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Závazným textem obchodních podmínek je česká jazyková verze zveřejněná na internetové adrese http://obchod.cekul.cz/cs/content/2-legal-notice. Ostatní jazykové verze Obchodních podmínek jsou pouze informativního charakteru pro potřeby Kupujícího. V případě jakéhokoliv rozporu jiných jazykových verzí Obchodních podmínek s českou jazykovou verzí Obchodních podmínek se použije česká jazyková verze
 
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Ve webovém rozhraní obchodu jsou nabízeny stavebnice železničních vozidel z leptaného plechu vlastní produkce a doplňky pro modelová kolejiště z vlastní produkce. Zboží není vhodné osobám mladších 12 let (hrozí poranění)

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě on-line registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, poruší-li kupující některé z ustanovení těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu libovolným způsobem (platebním kanálem) dostupným ve webovém rozhraní obchodu.

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.  Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu příjmový doklad (účtenku EET). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Příjmový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím na adresu kupujícího.

5. ZÁRUKA, REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruku 24 měsíců

5.2. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu (v oznámení uplatní také některý z reklamačních nároků) a předmět plnění předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat  buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.  Prodávající může vždy (bez ohledu na uplatněný reklamační nárok) odstranit reklamovanou vadu zboží dodáním nového zboží bez vad proti vrácení vadného zboží (tj. prodávající vymění kupujícímu  reklamované vadné zboží za zboží bez vad).

5.3. Reklamaci lze uplatnit formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).   

5.4. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

5.5. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, platbu za hodnotu zboží, které prodávající od kupujícího obdržel z odstoupené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká nárok na vrácení poplatků za dopravu zboží. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který využil kupující pro provedení transakce, pokud kupující výslovně v oznámení o odstoupení neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.6. Nepoškozené zboží v nezměněném stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. kdy prodávající obdržel od kupujícího odstoupení od kupní smlouvy) zašle kupující zpět na adresu prodávajícího nebo ho kupující předá na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v případě, že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.7. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy také v těchto případech:

  • Jde-li o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo bylo objednáno speciálně mimo sortiment prodávajícího (tj. mimo zboží nabízené v katalogu prodávajícího nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího).
  • Jestliže zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  • Jde-li o smlouvu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy pokud tuto položku zcela vyřadil ze sortimentu.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží je kupujícímu zasíláno Českou poštou nebo po dohodě jinou přepravní společností. Náklady na přepravu jsou prodávajícím účtovány dle výběru na webovém rozhraní obchodu. Při výběru jiného přepravce než Česká pošta můžou být účtovány vícenáklady na dopravu. Je možný i osobní odběr zboží dle předchozí domluvy.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY


7.1.  Kupující má před vlastním zakoupením zboží možnost seznámit se s ním. Způsob seznámení s konkrétním zbožím je uveden v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu.

Prodávající nabízí zboží v dobré víře, že je vhodné k popsanému účelu. Je však výhradně věcí kupujícího aby posoudil zda bude zboží vyhovovat pro jeho konkrétní potřebu.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména z.č.89/2012 Sb.. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Odpovědnost prodávajícího za vady nevznikne, jestliže vada byla způsobena po převzetí zboží nevhodným provozováním a instalací (čl.7.3 Obchodních podmínek), jeho vadnou údržbou, nahodilou škodou, nebo neoprávněnými zásahy třetích osob. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese cekul@seznam.cz .

7.3. Odpovědnost prodávajícího za libovolné  škody které kupujícímu vzniknou nefunkčností, omezenou nebo chybnou funkčností dodaného zboží:

  • v případě, že bylo zboží zákazníkem jakkoliv upraveno, nenese prodávající žádnou odpovědnost
  • prodávající  nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží u uživatele. Je výhradně povinností zákazníka aby před použitím stavebnice řádně zkontroloval úplnost dílů. Stavebnice jsou důkladně zkontrolovány před odesláním

7.4.  Odpovědnost prodávajícího za případné škody, přímé i nepřímé, způsobené nebo související se ztrátou dat či nedostupností nebo vadnou funkcí www stránek kupujícího, je vždy omezena částkou zaplacenou kupujícím prodávajícímu za konkrétní zboží. Tato limitace náhrady škody prodávajícím se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti se zbožím vzniknou kupujícímu jakékoliv povinnosti vůči třetím stranám, včetně např. povinnosti zaplatit odškodné, penále, pokutu včetně pokuty vyměřené Finančním úřadem, smluvní pokutu, odstupné od smlouvy, náklady na soudní spor, honorář advokáta apod. Výše náhrady škody prodávajícím se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti se zakoupeným zbožím vznikne zákazníkovi prokazatelná ztráta zisku nebo prokazatelné výdaje související s náhradou ztraceného zboží.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.


8.2.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, (identifikační číslo, daňové identifikační číslo,) adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Krkonošská 185, 542 23 Mladé buky; adresa elektronické pošty cekul@seznam.cz , telefon 603 846 517.

Tato verze obchodních podmínek vstupuje v platnost dne  25.2.2017